Przy współpracy z

Logo interRisk

Ubezpieczenie szkolne NNW dla dziecka, ucznia, studenta i nauczyciela

Ubezpieczenie dziecka

Ubezpieczenie dla dziecka

żłobek oraz przedszkole

Małe dzieci są pełne energii przez co narażone są na wiele wypadków. Ubezpieczenie NNW dla dziecka pokryje koszty leczenia i rehabilitacji nie tylko w przedszkolu.

ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenie szkolne

szkoła

Ubezpieczenie NNW dla ucznia zabezpiecza koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie szkolne chroni dziecko w szkole i poza nią.

ubezpieczenie dla studenta

Ubezpieczenie dla studenta

uczelnia

Ubezpieczenie NNW dla studenta pozwala na poczucie spokoju i pewności w trakcie trwania studiów. Polisa dla studenta działa na uczelni i poza.

ubezpieczenie dla nauczyciela

Ubezpieczenie oświatowe

nauczyciele oraz pracownicy oświaty

Lekcje w szkole czy wycieczki mogą powodować wypadki. Ubezpieczenie NNW dla nauczyciela może być wsparciem.

Warianty produktu NNW

Zakres ubezpieczenia

26,00 zł

26,00 zł

na rok

46,00 zł

46,00 zł

na rok

75,00 zł

75,00 zł

na rok

117,00 zł

117,00 zł

na rok

194,00 zł

194,00 zł

na rok

Nieszczęśliwe wypadki.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW) na terenie placówki oświatowej.

20 000 zł
32 000 zł
50 000 zł
80 000 zł
160 000 zł

Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną. Placówka oświatowa – m.in. żłobek lub klub dziecięcy, oraz przedszkole, szkoła, placówka oświatowo-wychowawcza, placówka kształcenia ustawicznego.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW) komunikacyjnego.

20 000 zł
32 000 zł
50 000 zł
80 000 zł
160 000 zł

Wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca / udaru mózgu

10 000 zł
16 000 zł
25 000 zł
40 000 zł
80 000 zł

Zawał serca – rozpoznany przez lekarza i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I21-I22. Udar mózgu – rozpoznany przez lekarza i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I64.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)

10 000 zł
16 000 zł
25 000 zł
40 000 zł
80 000 zł

Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną.

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW - suma ubezpieczenia

10 000 zł
16 000 zł
25 000 zł
40 000 zł
80 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

100 zł
160 zł
250 zł
400 zł
800 zł

Przykładowe urazy: zwichnięcie, skręcenie, złamanie, utrata zębów stałych. Zakres przewiduje ponad 400 rodzajów uszczerbków oraz urazów.

Pakiet BÓLOWY - uciążliwość leczenia w wyniku NW.

300 zł
300 zł

Uciążliwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który spowodował uszkodzenia ciała, z tytułu którego: nie przysługują świadczenie z tutułu uszczerbku na zdroiwu oraz wymagał leczenia i odbył co najmniej dwie stacjonarne, kontrolne wizyty lekarskie, lub doznał czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki lub do pracy przez okres nie krótszy niż 12 dni.

Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej - uszczerbek na zdrowiu.

200 zł
320 zł
500 zł
800 zł
1 600 zł

Wycieczka szkolna - wycieczka organizowana przez placówkę oświatową, do której uczęszczał lub w której był zatrudniony Ubezpieczony, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Za wycieczkę nie uznaje się wyjazdu/wyjścia na zawody sportowe.

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW.

500 zł
800 zł
1 250 zł
2 000 zł
4 000 zł

Wstrząśnienie mózgu – rozpoznane przez lekarza zaburzenie czynności pnia mózgu jako następstwo nieszczęśliwego wypadku, zakwalifikowane w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wstrząśnienie (kod ICD: S06.0).

Zwichnięcia lub skręcenia stawów

200 zł
320 zł
500 zł
500 zł
500 zł

W przypadku zwichnięcia stawu lub skręcenia stawu w wyniku nieszczęśliwego wypadku jednorazowe świadczenie określone w umowie ubezpieczenia.

Rany będące następstwem NW

200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł

Rana – przerwanie ciągłości powłoki ciała w wyniku działania ostrego lub tępego przedmiotu, prowadzące do linijnego lub nieregulowanego uszkodzenia tkanki, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Za rany nie uważa się ran związanych z leczeniem operacyjnym.

Oparzenia w wyniku NW

do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł

Oparzenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku wskutek działania ciepła, żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych) prądu elektrycznego, promieni słonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury.

Odmrożenia w wyniku NW

do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł

Odmrożenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku wskutek działania niskiej temperatury.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki.

100 zł
160 zł
250 zł
400 zł
800 zł

Padaczka – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod G40-G40.9.

Zdarzenia chorobowe

Pogryzienie przez psa.

100 zł
160 zł
250 zł
400 zł
800 zł

W przypadku pogryzienia – uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa jednorazowe świadczenie określone w umowie ubezpieczenia.

Pokąsanie, ukąszenie

200 zł
320 zł
500 zł
800 zł
1 600 zł

W przypadku pokąsania – uszkodzenie ciała przez zwierzęta inne niż psy lub owady. Ukąszenia – naruszenie tkanki skóry przez owada jednorazowe świadczenie określone w umowie ubezpieczenia. Świadczenie wypłacane pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu.

Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem

1 000 zł
1 600 zł
2 500 zł
4 000 zł
8 000 zł

Sepsa – rozpoznany przez lekarza zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, spowodowanym obecnością drobnoustrojów i ich toksycznych produktów we krwi. Powoduje dysfunkcję lub niewydolność co najmniej dwóch narządów lub układów.

Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem

200 zł
320 zł
500 zł
800 zł
1 600 zł

W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, porażenia prądem lub piorunem. Jednorazowe świadczenie określone w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu.

Poważne Choroby

3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł

Poważne choroby rozpoznane po raz pierwszy u Ubezpieczonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej takie jak: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów.

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca.

1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł

Wada wrodzona – nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wady rozwojowe wrodzone. Zniekształcenia i aberracje chromosomowe (kod ICD: Q00-Q99).

Pakiet ONKO-MEDYCZNY – druga opinia medyczna.

5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł

Druga Opinia Medyczna – organizacja i pokryje kosztów Drugiej Opinii Medycznej pod warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy jednej z chorób: bakteryjne zapalenie wsierdzia, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba zakrzepowo-zatorowa, choroby mielodysplastyczne, cukrzyca typu I, niewydolność głównych narządów, nowotwór złośliwy, oparzenia III i IV stopnia, padaczka, protezoplastyka stawów, przewlekła obturacyjna choroba płuc, sepsa, stwardnienie rozsiane, śpiączka, tętniak aorty piersiowej lub brzusznej, transplantacja głównych narządów, udar mózgu, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem WZW, zapalenie opon mózgowo- -rdzeniowych, zawał serca, guz mózg, kardiomiopatia, schorzenia okulistyczne, choroba zapalna jelit, guz lub inne patologie rdzenia kręgowego wymagające leczenia operacyjnego.

Pomoc w trudnej sytuacji.

Koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz kosztu zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego, uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej.

3 000 zł
4 800 zł
7 500 zł
12 000 zł
24 000 zł

Nabycia wyrobów medycznych – do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem że są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku. Zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej – do wysokości 200 PLN, pod warunkiem że do nieszczęśliwego wypadek doszło na terenie placówki oświatowej oraz spowodował uszkodzenie ciała wymagające interwencji lekarskiej.

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

3 000 zł
4 800 zł
7 500 zł
12 000 zł
24 000 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego - zwrot udokumentowanych kosztów, pod warunkiem iż: Ubezpieczonemu na podstawie decyzji ZUS przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej oraz zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku.

Koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji, koszty zakupu leków.

4 600 zł
4 600 zł
4 600 zł

Koszty leczenia – poniesione na terytorium RP, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku z tytułu: wizyt lekarskich z wyłączeniem wizyt stomatologicznych, zabiegów ambulatoryjnych, badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobytu w szpitalu, operacji przeprowadzonej podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu, operacji plastycznej zaleconej przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku. Zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie, kosztów leków przepisanych przez lekarza prowadzącego leczenie szpitalne, które skutkowało co najmniej trzydniowym pobytem w szpitalu.

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW.

1 000 zł
1 600 zł
2 500 zł
4 000 zł
8 000 zł

W przypadku śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie , pod warunkiem iż: nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.

Pobyt w szpitalu.

Pobytu w szpitalu w wyniku chorob.y

50 zł
100 zł
100 zł
100 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - świadczenie za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu (z zastrzeżeniem, że pobyt trwał minium 3 dni), w związku z chorobą, która została rozpoznana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pierwszy pobyt w szpitalu trwał minimum 3 dni. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia, w zakresie także pobyt w szpitalu w wyniku zachorowania na COVID-19 wywołany wirusem SARS-CoV-2.

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 1 do 10 dnia.

50 zł
100 zł
100 zł
100 zł

Świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu, począwszy od pierwszego do dziesiątego dnia pobytu w szpitalu, będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu ze szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są oddzielnie jako pełne dni pobytu w szpitalu, z zastrzeżeniem, że jeśli dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu ze szpitala nastąpiły w tym samym dniu, liczone są one jako jeden dzień pobytu w szpitalu; pobyt w szpitalu – pobyt Ubezpieczonego na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem.

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 11 do 100 dnia.

75 zł
150 zł
150 zł
150 zł

świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu, począwszy od jedenastego dnia, będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu ze szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są oddzielnie jako pełne dni pobytu w szpitalu, z zastrzeżeniem, że jeśli dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu ze szpitala nastąpiły w tym samym dniu, liczone są one jako jeden dzień pobytu w szpitalu. Pobyt w szpitalu – pobyt Ubezpieczonego na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem.

Dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT trwający minimum 48h.

500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł

Świadczenie jednorazowe z tytułu pobytu na OIOM/OIT nieprzerwanie przez co najmniej 48 godzin. Świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego na OIOM/OIT spowodowanego tym samym nieszczęśliwym wypadkiem wypłacane jest wyłącznie jeden raz w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Opieka nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 r.ż. przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego i Poważnej Choroby.

do 750 zł
do 750 zł
do 750 zł
do 750 zł
do 750 zł

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu – świadczenie dzienne w wysokości 50 zł, płatne za każdy dzień opieki rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego nad Ubezpieczonym o ile pobyt trwa co najmniej 3 dni. Świadczenie przysługuje maksymalnie za 15 dni opieki nad Ubezpieczonym w trakcie pobytu w szpitalu.

Operacje

Pakiet OPERACJE - operacja w wyniku NW.

5 000 zł
5 000 zł

świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia pod warunkiem iż operacja: została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz została przeprowadzona podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu. Operacja – inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej.

Pakiet OPERACJE - operacja w wyniku choroby.

5 000 zł
5 000 zł

świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia pod warunkiem iż operacja: została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia choroby, która została rozpoznana po raz pierwszy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz została przeprowadzona podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu. Operacja – inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej.

Hejt STOP

Pomoc informatyczna, psychologiczna lub prawna.

5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł

Organizacja i pokrycie kosztów zdalnego świadczenia Ubezpieczonemu usług pomocy informatycznej, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej. 4 zdarzenia informatyczne. 4 zdarzenia pomocy psychologicznej i pomocy prawnej w okresie ubezpieczenia.

Opcje dodatkowe

Pakiet KLESZCZ - rozpoznanie boreliozy, zwrot kosztów.

1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł

Jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000 PLN. Ukąszenie Ubezpieczonego przez kleszcza oraz rozpoznanie boreliozy muszą nastąpić w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Pokrycie kosztów: wizyty u lekarza w celu usunięcia wkłutego kleszcza do wysokości 150 PLN, badań diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia boreliozą, zaleconych przez lekarza po ukąszeniu przez kleszcza do wysokości 150 PLN, antybiotykoterapii zaleconej przez lekarza (tj. antybiotyku zakupionego z recepty otrzymanej od lekarza), której celem jest leczenie boreliozy spowodowanej ukąszeniem przez kleszcza do wysokości 200PLN o ile koszty te zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia ukąszenia przez kleszcza oraz nie zostały sfinansowane ze środków publicznych.

Pakiet STOMATOLOGICZNY - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW.

2 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
2 000 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów, ale nie więcej niż 300 PLN za jeden ząb, pod warunkiem iż koszty leczenia stomatologicznego: powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, z zastrzeżeniem, że w związku z utratą lub uszkodzeniem zęba w następstwie nieszczęśliwego wypadku u Ubezpieczonego został orzeczony uszczerbek na zdrowiu. Zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.

Pakiet WYCIECZKA - zwrot kosztów opłaconej wycieczki szkolnej w przypadku NW powodującego brak możliwości uczestnictwa w wycieczce.

1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia jeśli: wycieczka była organizowana przez placówkę oświatową, do której uczęszczał lub w której zatrudniony był (w przypadku pracowników) Ubezpieczony oraz niemożność uczestnictwa Ubezpieczonego w wycieczce spowodowana była jego pobytem w szpitalu lub leczeniem ambulatoryjnym będącym następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Warunki ubezpieczenia
warunki dodatkowe owu
Dokumenty

Zapoznaj się z ważnymi dokumentami

Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Pobierz

Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU.


Ubezpieczenie nnw online

Jak wybrać ubezpieczenie online

ubezpieczenie nnw online krok pierwszy
ubezpieczenie nnw online krok pierwszy - tło
Zapoznaj się z ofertą ubezpieczenia szkolnego i wybierz jeden z wariantów
ubezpieczenie nnw online krok drugi
ubezpieczenie nnw online krok drugi tło
Uzupełnij niezbędne dane do zawarcia ubezpieczenia szkolnego
ubezpieczenie nnw online krok trzeci
ubezpieczenie nnw online krok trzeci tło
W prosty sposób opłać składkę poprzez przelewy24.pl
ubezpieczenie nnw online krok czwarty
ubezpieczenie nnw online krok czwarty tło
Na maila otrzymasz polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy

Najczęściej zadawane pytania

01.Czy w zakresie ubezpieczenia jest wyczynowe uprawianie sportu?

Tak, wyczynowe uprawianie sportu takie jak treningi, zawody lub obozy sportowe są w zakresie ubezpieczenia NNW szkolnego.

Tak, można zawrzeć dowolną ilość wariantów ubezpieczenia szkolnego NNW różnych od siebie. Świadczenia się sumują.

Nie, ubezpieczenie działa przez całą dobę, niezależnie od tego, czy ubezpieczony jest w szkole/uczelni, czy poza nią. Ponadto okres ochrony trwa przez 12 miesięcy, a nie tylko przez okres roku szkolnego/akademickiego.

Ubezpieczenie pomoże w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji czy wsparciu finansowym. Celem ubezpieczenia szkolnego jest zapewnienie szerokiej ochrony ubezpieczonego 24 godziny na dobę 365 dni w roku na całym świecie.

ubezpieczenie szkolne